Στις 14 Μαρτίου, η Διευθύντρια μας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Λαμπρινή Γυφτοκώστα, συμμετείχε σε διαδικτυακή συνάντηση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Alan Turing με θέμα “Προς μια υπεύθυνη διακυβέρνηση της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πρόσληψη και την απασχόληση“. Οι ενδιαφερόμενοι από την κοινωνία των πολιτών, την κυβέρνηση, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία μοιράστηκαν τις απόψεις τους σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην πρόσληψη και την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης προτύπων στον τομέα αυτό.

Τα πορίσματα του εν λόγω εργαστηρίου θα βοηθήσουν στην εξειδίκευση της κατεύθυνσης και του πεδίου εφαρμογής ενός ερευνητικού έργου AI Standards Hub υπό την ηγεσία ερευνητών του Ινστιτούτου Alan Turing, το οποίο θα έχει ως στόχο να διερευνήσει το ρόλο των προτύπων που βασίζονται σε συναίνεση στη ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην πρόσληψη και την απασχόληση σε διασυνοριακές δικαιοδοσίες.

Στην Ελλάδα, το πιλοτικό έργο “Δημιουργία εργαλείου στρατηγικού σχεδιασμού του εργατικού δυναμικού (βασισμένο σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης)”, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι μια πρωτοβουλία που θα αφορά περισσότερα από 700.000 άτομα όταν ολοκληρωθεί. Όπως υπογράμμισε η Homo Digitalis κατά τη διάρκεια της ημερίδας, τα εναρμονισμένα πρότυπα σε τομείς όπως η πρόσληψη και η απασχόληση, ακόμη και αν είναι προαιρετικά, είναι απαραίτητα για τη δημιουργία μιας κουλτούρας συμμόρφωσης με τους νέους κανόνες ΤΝ.

Ο ρόλος της ελληνικής εποπτικής αρχής στην επιβολή των προτύπων και του νόμου θα είναι υψίστης σημασίας, ιδίως δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να εξουσιοδοτήσουν την Homo Digitalis να υποβάλει καταγγελία για λογαριασμό τους χωρίς να αποκαλύψουν τα ονόματά τους, φέρνοντάς τους σε αδύνατη θέση.