Στις 23.10.2018 και στο πλάισιο των διαπραγματεύσεων για την αναδιαμόρφωση της κρατούσας νομοθεσίας (Οδηγία 2002/58/ΕΚ) αναφορικά με την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η Homo Digitalis κατέθεσε Αναφορά προς τον κ. Πρόεδρο και τις κυρίες και κύριους Αντιπροέδρους της Βουλής των Ελλήνων, θέτοντας συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον Αρμόδιο Υπουργό.

Οι ερωτήσεις όπως αυτές κατατέθηκαν με την Αναφορά είναι οι ακόλουθες:

  1. Δεδομένης της βαρύνουσας σημασίας που έχουν οι αρχές της «προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό» και της «προστασίας της ιδιωτικής ζωής εκ κατασκευής» για την διασφάλιση της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποστηρίζει η Ελληνική Κυβέρνηση την υιοθέτηση των εν λόγω αρχών στο κείμενο του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες;
  2. Δεδομένων των σημαντικών αποφάσεων που έλαβε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΔΕΕ, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 και C-594/12, Digital Rights Ireland και άλλοι, 8 Απριλίου 2014, και ΔΕΕ, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-203/15 και C-698/15, Tele2 Sverige AB κατά Post- och telestyrelsen και Υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου κατά Tom Watson και άλλων, 21 Δεκεμβρίου 2016), εγγυάται η Ελληνική Κυβέρνηση ότι θα αντιτεθεί σε οποιαδήποτε πρόταση αναδιαμόρφωσης του κειμένου του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Κανονισμού, η οποία θα αποκλίνει από τις αποφάσεις αυτές;
  3. Δεδομένης της ανάγκης ύπαρξης ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα ρυθμίζει με σαφήνεια την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θεωρεί η Ελληνική Κυβέρνηση ότι η δημιουργία δύο διαφορετικών και αντιπαρατιθέμενων νομοθετικών πλαισίων για επικοινωνίες, ήτοι ενός πρώτου, το οποίο θα ρυθμίζει επικοινωνίες υπό καθεστώς διαβίβασης, και ενός δεύτερου, το οποίο θα ρυθμίζει επικοινωνίες αποθηκευμένες στις εγκαταστάσεις των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αποτελεί ορθή προσέγγιση των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν;
  4. Τέλος, δεδομένης της ανάγκης ύπαρξης ειδικού νομικού καθεστώτος που θα ενισχύει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα παρέχει αυξημένη προστασία αναφορικά με την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εγγυάται η Ελληνική Κυβέρνηση ότι θα υποστηρίξει την ταχεία οριστικοποίηση του προς διαπραγμάτευση κειμένου του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες;

Η Homo Digitalis καλεί τις Ελληνίδες και τους Έλληνες Βουλευτές να υιοθετήσουν την αναφορά αυτή.

Την ίδια ημερά κατατέθηκε και σχετική επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μιχάλη Καλογήρου.

Μπορείς να δεις το πλήρες κείμενο της αναφοράς εδώ.