Στις 23 Ιουνίου 2021 η Ολομέλεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε για να εξετάσει τις προσφυγές 5 πολιτών κατά της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι προσφυγές αφορούν στη μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτό προβλέπεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η Homo Digitalis εκπροσώπησε τους 5 προσφεύγοντες κατά τη συνεδρίαση και στη συνέχεια υπέβαλε υπόμνημα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία το επαπειλούμενο πρόστιμο για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι έως και 20 εκατομμύρια ευρώ ανά παραβίαση.

Σύντομα αναμένεται η απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την υπόθεση.

 

Σύντομο Ιστορικό

Οι προσφεύγοντες την 23.11.2020 προχώρησαν στην άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ),  με βάση το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση info@gscp.gr του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπως αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου της ΓΓΠΠ για τη χρήση του 13033.

Όπως ορίζεται στον ΓΚΠΔ (άρθρο 12, παρ. 3),  και επισημαίνεται στην Πολιτική Απορρήτου του 13033, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ικανοποιήσει χωρίς καθυστέρηση το δικαίωμα αυτό και το αργότερο σε ένα μήνα από την υποβολή του αιτήματος.

Η ΓΓΠΠ ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 3 και 4 του ΓΚΠΔ δεν απάντησε στους καταγγέλλοντες εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και δεν ενημέρωσε, ως όφειλε, εντός μηνός για την ενδεχόμενη αδυναμία άμεσης ανταπόκρισης και ικανοποίησης του αιτήματός τους καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης, ζητώντας περαιτέρω παράταση της προθεσμίας, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 3 και 4 του ΓΚΠΔ.  Επιπλέον, δεν ενημέρωσε εντός μηνός για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και άσκησης δικαστικής προσφυγής (άρθρο 12 παρ. 4 του ΓΚΠΔ).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, δυόμιση μήνες μετά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και μην έχοντας λάβει καμία απάντηση από τη ΓΓΠΠ οι προσφεύγοντες προχώρησαν την 8/2/2021 στην υποβολή των υπό εξέταση καταγγελιών ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχή).

Η Αρχή κάλεσε την ΓΓΠΠ να υποβάλλει τις απόψεις στις 16-02-2021.  Η ΓΓΠΠ δεν απάντησε ούτε στο αίτημα αυτό της Αρχής.

Έως και σήμερα (7 μήνες μετά) οι προσφεύγοντες δεν έχουν λάβει καμία απάντηση στα αιτήματα πρόσβασης. Αντίγραφο των απόψεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τους κοινοποιήθηκε για πρώτη φορά την 29η Ιουνίου 2021 κατόπιν αιτήματός τους προς την Αρχή.

Επισημαίνεται ότι οι απόψεις της ΓΓΠΠ υποβλήθηκαν στην Αρχή στις 18 Ιουνίου 2021 με σημαντικότατη καθυστέρηση τεσσάρων και πλέον μηνών. Κατά την πρώτη συνεδρίαση η ΓΓΠΠ υπέβαλε αίτημα αναβολής της συζήτησης με μοναδικό επιχείρημα την επιθυμία του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας να εκπροσωπήσει αυτοπροσώπως τη ΓΓΠΠ, χωρίς να έχει μέχρι εκείνο το σημείο εκθέσει τις απόψεις της για τις προσφυγές. Το αίτημα έγινε δεκτό, αλλά ο Γενικός Γραμματέας δεν παρέστη ούτε στην εξ αναβολής συζήτηση.

Το αντικείμενο των προσφυγών είναι η μη παροχή πλήρους και σωστής πληροφόρησης και η μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 12 του ΓΚΠΔ.