Τον Δεκέμβριο του 2020 πολίτες απευθύνθηκαν στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας ζητώντας πρόσβαση στις αποφάσεις λειτουργίας drones και άλλων φορητών καμερών σε δημόσιους χώρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Προεδρικού Διατάγματος 75/2020 και τις διατάξεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. απάντησε στο αίτημα πρόσβασης αρκετούς μήνες μετά την κατάθεσή του αρνούμενη την ικανοποίηση του, παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις για τις οποίες αιτήθηκαν πρόσβαση οι πολίτες θα έπρεπε να έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του Π.Δ. 75/2020, η ΕΛ.ΑΣ., ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει κάθε φορά πριν την λειτουργία συστήματος επιτήρησης σε δημόσιο χώρο να εκδίδει και να κοινοποιεί την απόφαση λειτουργίας του συστήματος αυτού τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της προσδιορίζοντας υποχρεωτικά: α) τον χρόνο ενεργοποίησης,   β) τη διάρκεια λειτουργίας του,  γ) την εμβέλεια λειτουργίας του,  δ) τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του, και  ε) την αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της χρήσης του σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 5 του Π.Δ. 75/2020 και το άρθρο 14 του ν.3917/2011.

Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ. αρκείται στη δημοσίευση μίας απλής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της, η οποία ενδεικτικά αναφέρει μόνο τον αριθμό της κάθε απόφασης λειτουργίας, τη διάρκεια λειτουργίας τους και τον τόπο λειτουργίας τους κατά γενικό και αόριστο τρόπο. Στην ανακοίνωση αυτή δεν κοινοποιείται δηλαδή το περιεχόμενο της απόφασης λειτουργίας, ενώ επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά σε σημαντικά στοιχεία που ορίζει το άρθρο 12 παρ. 2 του Π.Δ. 75/2020 και συγκεκριμένα στην εμβέλεια λειτουργίας του συστήματος, στα ειδικότερα χαρακτηριστικά του, και στην αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της χρήσης του.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απάντηση της ΕΛ.ΑΣ. τον Μάρτιο του 2021 στα αιτήματα πρόσβασης των πολιτών εδώ.