Στις 31 Αυγούστου η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ενημέρωσε τη Homo Digitalis ότι απαίτησε στοιχεία από την ΕΛ.ΑΣ σχετικά με την σύμβασή της για εφαρμογές έξυπνης αστυνόμευσης κατόπιν του αιτήματος που είχαμε υποβάλει ενώπιον της τον περασμένο Μάρτιο.

Με το διαβιβαστικό έγγραφο της, και προκειμένου η Αρχή να είναι σε θέση να ασκήσει τις προβλεπόμενες στο ν. 4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τον ΓΚΠΔ αρμοδιότητές της, η ΑΠΔΠΧ καλεί την ΕΛ.ΑΣ. να την ενημερώσει σχετικά με τη σύμβαση και ιδίως, να προσδιορίσει μεταξύ άλλων τη συγκεκριμένη νομική βάση (διάταξη νόμου ή/και νόμο) της σκοπούμενης επεξεργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της επεξεργασίας αυτής (όπως χρόνο τήρησης δεδομένων, ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων κ.α.).

Επίσης, η ΑΠΔΠΧ αιτείται από την ΕΛ.ΑΣ. να την ενημερώσει εάν έχει διενεργηθεί μελέτη εκτίμησης αντικτύπου των επιπτώσεων της επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση προμήθειας συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου η διενέργεια μελέτης αντικτύπου αναφορικά µε τη λειτουργία τους δέον να διενεργείται όχι µόνο πριν τη λειτουργία τους, αλλά και πριν την προμήθεια τους, ώστε να είναι σύµφωνη µε τις αρχές της προστασίας των δεδοµένων από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.

Μπορείτε να δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο εδώ.