Στις 24 Φεβρουαρίου η Homo Digitalis και η Ένωση Καταναλωτών “Η Ποιότητα της Ζωής” (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.) έστειλαν από κοινού επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, ζητώντας την άμεση τροποποίηση του νόμου 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης του νόμου πηγάζει από την υπ’  αριθμόν 1/2020 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με  την  οποία  γίνεται  εκτενής  αναφορά σε πλήθος διατάξεων του Ν. 4624/2019,  οι οποίες έρχονται σε αντίθεση τόσο με τον  GDPR, όσο και με την Οδηγία 2016/680.

Μάλιστα, όπως ορθά αναφέρει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην εν λόγω γνωμοδότηση, δεν θα τύχουν εφαρμογής από την Αρχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της διατάξεις του Ν. 4624/2019, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση µε την εν λόγω ευρωπαϊκή νομοθεσία και με το ενωσιακό δίκαιο εν γένει.

Επομένως, οι θεμελιώδεις αρχές της ασφάλειας δικαίου, της σαφήνειας και της προβλεψιµότητας πλήττονται σοβαρά από την ασυμφωνία των διατάξεων του Ν.4624/2019 με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, δημιουργούν σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου με αποτέλεσμα να διασπάται η εναρμόνιση με το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο.

Όλοι οι παραλήπτες μας ενημέρωσαν για την ορθή παραλαβή της επιστολής μας.

Μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή μας εδώ.