Δύο έτη μετά την θέση σε ισχύ των νέων κανόνων για την δικτυακή ουδετερότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα, 30.04.2019, την έκθεσή της αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών από τα Κράτη Μέλη.

Δυστυχώς, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προσφέρει την αναγκαία διεξοδική ανάλυση που θα περίμενε κανείς. Συγκεκριμένα, καταλήγει, παρά το μέγεθός της, σε γενικά και επιφανειακά συμπεράσματα, χωρίς να κάνει λόγο για τις παραλείψεις στις οποίες έχουν προβεί συγκεκριμένα Κράτη Μέλη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Οι εν λόγω παραλείψεις έχουν τονισθεί από αντίστοιχες πρόσφατες μελέτες που διεξήγαγαν αναγνωρισμένες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως εκείνη της Εpicenter.works.

Αντιδρώντας στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και προκειμένου να εκφράσουν ανοιχτά τους κινδύνους που ενυπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τη δικτυακή ουδετερότητα, 29 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των οποίων και η Homo Digitalis, απέστειλαν σήμερα ανοιχτή επιστολή προς της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).

Η επιστολή τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί στη πράξη η προστασία των χρηστών του διαδικτύου (φυσικά και νομικά πρόσωπα), ώστε η κυκλοφορία στο διαδίκτυο να συμμορφώνεται ουσιαστικά με την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Η επιστολή αυτή αποσκοπεί στο να ανοίξει τον διάλογο με τα ευρωπαϊκά όργανα προκειμένου η επικείμενη αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών του BEREC, να αποτελέσει μια αληθινή ευκαιρία βελτίωσης της προβληματικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί.

Αυτό που επιθυμούμε είναι μία αληθινή ψηφιακή ενιαία αγορά που προστατεύει και προωθεί την ανοιχτή, ουδέτερη, και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Το κείμενο της επιστολής βρίσκεται εδώ.