Αίτηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα από την Europol: Ένας οδηγός

Η Europol είναι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Κύρια αποστολή της είναι να λαμβάνει, να ανταλλάσσει και να αναλύει πληροφορίες και δεδομένα που λαμβάνει από τις εθνικές αστυνομικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, διεθνείς οργανισμούς όπως η Ιnterpol, τρίτες χώρες και ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό γίνεται με σκοπό την υποστήριξη των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου “στην πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και άλλων μορφών σοβαρού εγκλήματος”.

Οι εξουσίες της Europol όμως ενισχύονται συνεχώς την τελευταία δεκαετία, γεγονός που έχει οδηγήσει στο να διαδραματίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στις αστυνομικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με πολιτικές δραστηριότητες, επιβάτες ταξιδιών, καθώς και υπηκόους τρίτων χωρών.

Ο παρών οδηγός απευθύνεται σε ακτιβιστές, δικηγόρους και όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από την Europol και αφορούν τους ίδιους ή τους πελάτες τους. Ο οδηγός παρέχει μια σύντομη επισκόπηση του σχετικού πολιτικού πλαισίου, καθώς επίσης και συμβουλές και πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία αίτησης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, σχετικές πηγές και ένα υπόδειγμα αίτησης.

Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε από τον Romain Lanneau, Statewatch (romain@statewatch.org) και την Chloé Berthélémy, EDRi (chloe.berthelemy@edri.org) με τη συμβολή των Chris Jones (Statewatch), Jesper Lund (IT-Pol), Caterina Rodelli (Access Now) και Laure Baudrihaye. Μεταφράστηκε στα ελληνικά από την ομάδα της Homo Digitalis αφιλοκερδώς.

Μπορείτε να διαβάσετε τον οδηγό σε άλλες γλώσσες εδώ.