Καταγγελίες για παράβαση του GDPR από το 13033

Στις 8 Φεβρουαρίου 2021, 5 μέλη της Homo Digitalis υπέβαλλαν καταγγελίες κατά της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για παράβαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και του Ν. 4624/2019, όσον αφορά στη χρήση του ειδικού αριθμού 13033.

Οι καταγγελίες υποβλήθηκαν ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στις 23 Νοεμβρίου 2020, 5 μέλη της οργάνωσης μας άσκησαν το δικαίωμα πρόσβασης προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να μάθουν ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία κατά τη χρήση του 13033, για πόσο διάστημα τα διατηρεί, ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά και αν έχει οριστεί Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων από τη Γενική Γραμματεία.

Όπως ορίζεται ρητά στον GDPR αλλά και στην Πολιτική Απορρήτου του 13033, ο υπεύθυνος επεξεργασίας (δηλ. η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας) οφείλει να ικανοποιήσει χωρίς καθυστέρηση το δικαίωμα αυτό το αργότερο σε 1 μήνα από την υποβολή του αιτήματος.

Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για 2 επιπλέον μήνες, εάν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή ο αριθμός των αντιγράφων που πρέπει να χορηγήσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι μεγάλος. Όμως, η παράταση της προθεσμίας πρέπει να γνωστοποιηθεί στον πολίτη εντός του πρώτου μήνα από την άσκηση του δικαιώματός του.

Σήμερα έχουν περάσει περισσότεροι από 2 μήνες από την άσκηση των δικαιωμάτων των μελών μας. Δεν έχουν λάβει ακόμα καμία απάντηση από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ούτε απόδειξη παραλαβής των αιτημάτων ή ενημέρωση που να αφορά στην πιθανή παράταση της προθεσμίας προκειμένου να σταλεί απάντηση στα αιτήματα τους.

Είναι σαφές ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει παραβεί τις υποχρεώσεις της με βάση τη νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι δεν είναι η μοναδική αστοχία όσον αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη χρήση του 13033.

Η Homo Digitalis το 2020 προέβη σε τρεις ενέργειες που αφορούσαν στη χρήση του αριθμού αυτού. Αρχικά, έστειλε δύο επιστολές στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τονίζοντας τις σημαντικές ασάφειες και τα κενά στην Πολιτική Απορρήτου σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από το 13033.

Καθώς οι επιστολές έμειναν αναπάντητες και δεν έγινε καμία τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου, η Homo Digitalis αιτήθηκε την έκδοση γνωμοδότησης από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με τη χρήση του αριθμού 13033.

Η παράταση της χρήσης του 13033 και ο μεγάλος όγκος των δεδομένων των πολιτών που επεξεργάζονται καθημερινά μέσω του αριθμού αυτού καθιστούν επιτακτική την ανάγκη προστασίας των δεδομένων αυτών.

Η επεξεργασία των δεδομένων από το 13033 αφορά όλους τους πολίτες που κινούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας και πρέπει να προστατεύεται από την Πολιτεία.


Αίτημα γνωμοδότησης προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων για το 13033

Σήμερα, 9 Δεκεμβρίου 2020, η Homo Digitalis αιτήθηκε την έκδοση γνωμοδότησης από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση του ειδικού αριθμού 13033 και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων όλων των πολιτών που κινούνται εντός της ελληνικής επικράτειας στο πλαίσιο της αποστολής μηνυμάτων στον αριθμό αυτό.

Δεδομένης:

Είναι επιτακτική η άμεση έκδοση γνωμοδότησης από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της.

Το πλήρες κείμενο του αιτήματος της Homo Digitalis είναι διαθέσιμο εδώ.